بهشت ساختنی‌ است...

درباره مهم ترین نیاز انسان یعنی انسانیت

بهشت ساختنی‌ است...

درباره مهم ترین نیاز انسان یعنی انسانیت

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

6

هیچ همنشینی مانند خوش اخلاقی نیست.

5

با ثروت نمی توانید به قلوب مردم نفوذ کنید ولی با اخلاق می توانید در قلب آنان جای گیرید.

4

بدخویی دیوانگی است؛ پس اگر شخص پشیمان گردد دیوانگی او موقّت، و اگر نادم نگردد دیوانگی اش پایدار است.

3

اظهار شادی نزد غمزده، بی ادبی است.

2

با کودکان، کودکانه رفتار کنید.

1

بدخویی از بلا و مصیبت بدتر است.